Čo prieniesť dieťaťu do MŠ
 • Hygienické potreby - 4 ks toaletného papiera, 1 tekuté mydlo, 10 ks hygienických vreckoviek, zubná kefka, pohár s menom a pasta (okrem najmladších detí) hrebeň s označením
 • prezuvky - papuče, sandále nie šľapky
 • pyžamo označené menom
 • náhradné oblečenie podľa uváženia rodičov
 • u najmladších detí gumenú plachtu na posteľ

Podmienky prijatia do MŠ
Vek dieťaťa
 • od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky
Potrebné doklady
 • písomná žiadosť zákonného zástupcu
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Termín zápisu detí
 • predkladanie žiadostí rodičov/zákonných zástupcov detí pre nasledujúci školský rok je v termíne od 30. apríla do 31. mája, pričom ťažiskové obdobie zápisu budú prvé dva májové týždne, t. j. od 2. mája do 11. mája. Deti sa môžu prijímať do materskej školy aj priebežne, t. j. počas celého školského roka

Kritéria prijatia dieťaťa do MŠ
 1. Dieťa s odloženou školskou dochádzkou
 2. Dieťa rok pred nástupom do ZŠ
 3. Súrodenci
 4. Dieťa z mesta Poprad
 5. Dieťa od troch rokov
 6. Ak je voľná kapacita tak aj dvoj-ročné