- MŠ Okružná Poprad - O nás

Charakteristika materskej školy

Vonkajšie prostredie materskej školy.

Materská škola sa nachádza medzi sídliskom Juh a centrom mesta v tichej lokalite staršieho sídliska. Je to spádová oblasť pre centrum mesta, okrajovú časť Juh a prímestskú časť Poprad- Stráže. Pred budovou je malý park s ihriskom, ktorý je pre oddych obyvateľov sídliska. V blízkosti máme nemocnicu s poliklinikou, záhradky, rodinné domy s hospodárskymi zvieratami, rieku Poprad a významné kultúrne a historické budovy mesta. Školský areál má veľkú trávnatú plochu kde sú vysadené okolo oplotenia ihličnaté, listnaté stromy, kríky a kvety o ktoré sa staráme spoločne s deťmi. Stromy sú zrezané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť detí a vytvárajú celkový estetický dojem. V exteriéri záhrady máme tri pieskoviská, preliezačky, hojdačky, záhradné domčeky, pružinové hojdačky, lezeckú stenu, šmýkačku s autom.

Vnútorné prostredie materskej školy

Materská škola je 6 - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť vo veku od troch do šiestich rokov s možnosťou poldenného pobytu a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v dvoch účelových budovách. V hlavnej budove sa na prízemí nachádzajú štyri detské šatne a dve triedy s príslušenstvom, kancelária vedúcej školského stravovania, miestnosť pre prevádzkové zamestnankyne, výdajňa stravy a kuchyňa s príslušnými priestormi, ktorá má samostatný vchod. Na poschodí sa nachádzajú dve triedy s príslušenstvom, výdajňa stravy, kancelária zástupkyne riaditeľa základnej školy s materskou školou.

Na poschodí je sklad s didaktickými pomôckami, ktoré priebežne dopĺňame podľa potreby a finančných možností. V sklade sa nachádza aj knižnica s odbornou a detskou literatúrou.

Do vedľajšej budovy je vchod cez kočikáreň. Na prízemí sa nachádzajú dve triedy s príslušenstvom, šatňa a výdajňa stravy. Na poschodí sa nachádza trieda prerobená na telocvičňu, priestory na krúžkovú činnosť a sklady s náradím na pohybové činnosti a s didaktickými pomôckami. Krúžky, ktoré otvárame sú podľa záujmu rodičov a ich detí a to hlavne jazykové krúžky (angličtina, nemčina), športové a tanečné.

Vybavenie tried je z bezpečnostného, hygienického a estetického hľadiska vyhovujúce pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi. Priestor je určený na hrové, pohybové a pracovné aktivity. Hracie kútiky sa menia podľa tematických okruhov a podľa rozhodnutia učiteliek. Triedy sú vybavené počítačmi s tlačiarňami napojených na internet, na ktorých sa deti môžu hrať počítačové hry vhodné pre ich vekovú skupinu. Päť tried má interaktívnu tabuľu, ktorá sa využíva pri edukácii, či ako relax pri kreslení, vymaľovávaní, pozeraní rozprávok ap. Využíva sa aj ako podporný prostriedok pri besiedkach atď.

Nábytok spĺňa antropometrické požiadavky - rozmery podľa veľkosti detí. Nábytok je vyrobený z prírodného materiálu a natretý ekologickými prípravkami, aby neškodil zdraviu detí. Ležadlá sú vybavené matracmi a posteľnou bielizňou. Stoly a stoličky sú prispôsobené veľkosti detí a sú umiestnené vo svetlej časti tried so správnym dopadom svetla. Triedy sú vybavené kvalitnými hračkami rôzneho zamerania pre vekovú kategóriu danej triedy. Hračky každoročne dokupujeme a odpisujeme nevyhovujúce a poškodené.

Pre pohybové aktivity majú učiteľky možnosť využiť priestor telocvične, ktorý sa nachádza vo vedľajšej budove na poschodí. Pre rozvoj pohybových schopnosti deti využívame náradie a náčinie, ktoré spĺňa predpísané normy .

Vlastné zameranie školy

Naša materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, preto aj vo svojom logu má názov Environškôlka. Materská škola sa nachádza v krásnom prostredí medzi ihličnatými a listnatými stromami čo nás priamo nabáda využiť prostredie k získavaniu environmentálneho cítenia u detí.

Hlavným cieľom environmentálnej výchovy je zmeniť konzumnú hodnotu a prezentovať nové cesty a spôsoby života. Vysvetliť komplexnosť globálnych problémov, zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti, zoznámiť sa s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a zvýšiť záujem o veci verejné.

Našou snahou je, aby sa environmentálne poznatky spájali s potrebami subjektu, t.j. človeka, a to v spojení s jeho krajinným prostredím a sociálnou sférou a s jeho aktivitami v životnom prostredí. Dôležitou úlohou environmentálnej výchovy je zvýšenie uvedomenia a citlivosti na problémy prírody a životného prostredia celej Zeme, dosiahnuť uplatnenie ekologického myslenia a správania v každodennom živote.

Príklady činnosti k poznávaniu prírody:

 • hry ekologické ale aj konštruktívne, námetové, sociálno-interaktívne,
 • aktvity zamerané prakticky - využívanie technických prístrojov, hračiek a pomôcok,
 • krátkodobé a dlhodobé pozorovanie - sledovanie rozmanitosti zmien v prírode,
 • praktické činnosti – pokusy, skúmanie, manipulácia, experimentovanie,
 • práca s literárnym textom – obrázkový materiál, encyklopédie.

Ciele environmentálnej výchovy
 1. vytvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, prebúdzať environmentálne cítenie,
 2. poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť,
 3. získavať a prehlbovať poznatky z pozorovania prírody, poznávania nových prírodných a kultúrnych prostredí,
 4. osvojiť si poznatky o živej prírode a okolitom svete, získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si návyky ekologického správania, spoznávať prírodu jej význam pre človeka,
 5. získavať nové zručnosti a návyky pri starostlivosti o kvety a stromy v záhrade,
 6. rozvíjať psychomotorickú a telesnú zdatnosť,
 7. získavať pozitívne emocionálne zážitky,
 8. utvárať pozitívne medziľudské vzťahy, pocity spolupatričnosti a rozvíjať sociálnu komunikáciu.
 9. chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytvárania nových vzorov správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu.
 10. poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody.
 11. neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie a vyvolávať nové spôsoby riešenia,
 12. umožňovať deťom čo najviac obdivovať krásu prírody, a nie iba poučovať o problémoch civilizácie.
 13. využívať spojenie so základnou školou na spoločné projekty v vzdelávacie výlety.
 14. zapájať rodičov do aktivít materskej školy, prinášať myšlienky zdravého životného štýlu