Akcie

- environvýchova
- Život našich detí na pestrofarebnej Zemi
- projektové vyučovanie
- alternatívne prvky pedagogicko-výchovného procesu (napr.homogénne zloženie tried)
- aktivity v triedach zohľadňujú individuálne požiadavky detí

Čo robíme v krúžkoch ?

Anglický krúžok:


  • Október:Zoznámenie sa navzájom a s jazykom anglickým. Predstavovanie sa. Téma rodiny – pomenovanie jednotlivých členov rodiny. Pozdravy, zdvorilostné frázy, moja rodina, téma - jeseň, jesenná príroda.
  • November: Téma - Náš dom. Precvičovanie naučeného učiva.
  • December: Téma – Hračky, Mikuláš a prichádzajúce Vianoce. Básničky a pesničky k danej téme.
  • Január: Téma - Zima, zimné športy. Rozhovory o zime
  • Február: Téma - Moje telo. Rozvíjanie slovnej zásoby
  • Marec: Téma - zvieratká, Doplňovanie nových výrazov, precvičovanie hrou
  • Apríl: Téma - jedlo, ovocie, nápoje. Tvorenie jednoduchých viet.
  • Máj: Téma – blížiace sa leto, prázdniny, precvičovanie nových slovných zvratov. Opakovanie a precvičovanie. Záverečné hodnotenie činnosti.
                                         
                 
Okrem tejto pravidelnej činnosti budú deti z MŠ Okružná pozývané aj na príležitostné podujatia Centra voľného času, napr. divadelné predstavenia, stretnutia detí s Mikulášom a pod.

Výtvarný krúžok