Akcie

- environvýchova
- Život našich detí na pestrofarebnej Zemi
- projektové vyučovanie
- alternatívne prvky pedagogicko-výchovného procesu (napr.homogénne zloženie tried)
- aktivity v triedach zohľadňujú individuálne požiadavky detí

Čo robíme v krúžkoch ?

Anglický krúžok:


 • Október:Zoznámenie sa navzájom a s jazykom anglickým. Predstavovanie sa. Téma rodiny – pomenovanie jednotlivých členov rodiny. Pozdravy, zdvorilostné frázy, moja rodina, téma - jeseň, jesenná príroda.
 • November: Téma - Náš dom. Precvičovanie naučeného učiva.
 • December: Téma – Hračky, Mikuláš a prichádzajúce Vianoce. Básničky a pesničky k danej téme.
 • Január: Téma - Zima, zimné športy. Rozhovory o zime
 • Február: Téma - Moje telo. Rozvíjanie slovnej zásoby
 • Marec: Téma - zvieratká, Doplňovanie nových výrazov, precvičovanie hrou
 • Apríl: Téma - jedlo, ovocie, nápoje. Tvorenie jednoduchých viet.
 • Máj: Téma – blížiace sa leto, prázdniny, precvičovanie nových slovných zvratov. Opakovanie a precvičovanie. Záverečné hodnotenie činnosti.
                                         
           
Okrem tejto pravidelnej činnosti budú deti z MŠ Okružná pozývané aj na príležitostné podujatia Centra voľného času, napr. divadelné predstavenia, stretnutia detí s Mikulášom a pod.

Angličtina Didi/Polly

Viac nájdete na: www.didiandpolly.sk
V šk. roku 2017/2018 vyučujeme v MŠ kurz Polly the Collie Red, ktorý je súčasťou 4 ročného cyklu angličtiny od spoločnosti Helen Doron Educational Group, ktorá vyučuje zážitkovou metódou materinského jazyka a je určený špeciálne pre materské školy.

 • Polly the Collie ponúka deťom vysokoúčinnú metódu učenia sa angličtiny prostredníctvom bohatej hudobnej skúsenosti.
 • Deti sa učia, spievajú, opakujú a prednášajú príbehy a hrajú sa hry prostredníctvom originálnych piesní v angličtine.
 • Piesne a aktivity Polly the Collie výrazne podporujú a motivujú deti pri rozprávaní v anglickom jazyku, vo vizuálnom vnímaní, pričom sa využíva celá mozgová kapacita na potreby všestranného učenia.
 • Kľúčom k úspechu Polly je to, že deťom sa piesne, príbehy a aktivity Polly the Collie naozaj páčia.

                                   

Pohybová príprava - basketball