Kontakt

Adresa: ................................ Materská škola

                                               Okružná ul. 765/49

                                               058 01 Poprad

Číslo telefónu MŠ: ................ 052/7721547

Číslo telefónu kuchyňa: ....... 052/7764631

Mail: ..................................... msokruzna@zsfranpp.sk

Platby: ........................ Školné: do dovŕšenia 3 rokov veku 60€
od 3 rokov veku 18€
                                              č.účtu SK83 0200 0000 0016 5965 8753

             ....................... Stravné: 24,40€ (platba do 15. v mesiaci, september+október sa platí spolu)
                                              č.účtu SK61 0200 0000 0016 6015 0551