História

·   Zariadenie Jasle- Materská škola na Okružnej ulici bolo dané do prevádzky 23.06.1971. Kapacita zariadenia bola 120 detí v MŠ a jaslí 45 detí.

·   V roku 1991 pre pokles detí boli detské jasle zrušené. V tom istom roku začala na zariadení pracovať prvá rada školy, ktorá plní svoju funkciu dodnes.

·   Od školského roku 1997/1998 sa naši predškoláci zúčastňujú na plaveckom kurze, ktorý prebieha na mestskej plavárni.

·   Od roku 2000 naša škôlka pravidelne každý rok usporadúva zdravotnícku súťaž pod patronátom Červeného kríža. Do súťaže Evička nám ochorela sa zapájajú materské školy z celého okresu.

·   Školu v prírode začali naši predškoláci navštevovať od školského roku 2000/2001.

·   Vianočná besiedka nadobudla slávnostnejší charakter v roku 2003, kedy sa prvýkrát konala na MsÚPoprade.

·   V jubilejnom roku 2006 začala pracovať trieda svišťov na celoslovenskom environmentálnom projekte, ktorý pokračuje ajnasledujúcom roku.

·   Od 1. júla 2008 prišla k nám MŠ Francisciho.

·   Od 1. septembra 2008 sme sa zlúčili so ZŠ na Francisciho ul. 832/21, Poprad