Zápis do materskej školy

Hlavným týždňom zápisu je týždeň od 09. mája 2022 do 13. mája 2022.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ prosím posielajte emailom: msokruzna@zsfranpp.sk
alebo doručte osobne v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Žiadosť o prijatie, ako aj podmienky prijatia do MŠ, nájdete na našej stránke. K žiadosti sa prikladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Úhrada školného

Usmernenie k uhrádzaniu príspevku (školné25€)
v materských školách s účinnosťou od 1.1.2022


Príspevok v materskej škole sa UHRÁDZA aj za dieťa,
  • ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
  • ktoré nedochádza do materskej školy v čase školských prázdnin a materská škola je v prevádzke.


Od marca platí

Ak sa v materskej škole vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19 ,Ich blízke kontakty do karantény nepôjdu pokiaľ neprejavujú žiadne príznaky ochorenia. Kontaktné osoby a deti od 6 rokov musia po dobu 10 dní nosiť prekryté horné dýchacie cesty.


Pre všetkých:

FORMULÁR: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

ŠKOLSKÝ SEMAFOR NA FEBRUÁR